Ja, ik accepteer cookies
Alle gemeentes

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.buurtbox.nl. Stichting Buurtbox, hierna te noemen Buurtbox, verleent je hierbij toegang tot www.buurtbox.nl. Buurtbox is een laagdrempelig platform waar mensen een oproep plaatsen zonder commerciele doeleinden. Het onderstaande is van toepassing op alle webpagina's op het platform van Buurtbox. Door de webpagina's te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Gebruik van de Buurtbox-website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Buurtbox zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Buurtbox garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Buurtbox wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Buurtbox links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Buurtbox aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Buurtbox niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Buurtbox behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Buurtbox of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. Buurtbox probeert vraag en aanbod tot elkaar te brengen. Buurtbox is echter nimmer partij bij een overeenkomst of afspraak die gesloten wordt tussen gebruikers van de site. Als je een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dien je dit zelf op te lossen. Je vrijwaart Buurtbox en al haar medewerkers van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Wijzigingen

Buurtbox behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Copyright © 2016 Buurtbox. Alle rechten voorbehouden