Ja, ik accepteer cookies
Alle gemeentes

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden gebruik website Buurtbox

Op de dienstverlening van Buurtbox zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van de website van Buurtbox erkent de gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn. Om van Buurtbox een plek te maken waar gebruikers zich veilig voelen, hebben we een aantal huisregels en voorwaarden opgesteld. Als je regels overtreedt zullen we je, in de meeste gevallen, eerst waarschuwen. Als je toch te ver gaat dan zullen we genoodzaakt zijn je account te verwijderen.

Met het gebruik van deze website aanvaard je onderstaande regels en voorwaarden.


Artikel 1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Gebruiker: de internetgebruiker die gebruik maakt van de website www.buurtbox.nl, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot aanbieders of gebruikers van sociale diensten.

 

2. Buurtbox: internetplatform van sociale diensten d.m.v. oproepen met gesloten portemonnee

Stichting Buurtbox

Nieuwlandsweg 30

9751 GL Haren

E-mailadres: info@buurtbox.nl

 

3. Account: een abonnement dat toegang geeft tot Buurtbox en dat gebonden is aan een gebruikersnaam en een wachtwoord gekoppeld aan een bestaand woonadres.

 

4. Sociale Diensten: dienstverlening die via het internetplatform Buurtbox door buurtbewoners aan elkaar  wordt aangeboden of verzocht, met ander woorden het aanbieden van sociale diensten met gesloten portemonnee door en voor bewoners in een bepaalde buurt of woonwijk. Het gaat hierbij om het delen van goederen/diensten, ruilen van goederen/diensten, verlenen van noaberhulp zoals bijvoorbeeld het verzoek om een hond uit te laten of het aanbod om een computerprobleem op te lossen. Op het platform Buurtbox mogen geen diensten/goederen geplaatst worden voor commerciele doeleinden.

 

5. Website: de website www.buurtbox.nl.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van Buurtbox.
2. Buurtbox wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand.
3. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgdienstverlening.

Artikel 3 Platform van gratis sociale diensten
1. Buurtbox biedt op de website www.buurtbox.nl een platform aan waarop Gebruikers met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van sociale diensten, met gesloten portemonnee. Buurtbox heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de website of anderszins. Buurtbox is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
2. Buurtbox heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de website met betrekking tot het aanbieden van of vragen om sociale diensten is evenwel afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Buurtbox draagt voor de inhoud van de aanbiedingen van of verzoeken tot sociale diensten alsmede de reacties daarop, geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt Buurtbox verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door aanbieders van sociale diensten, waaronder de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
3. Buurtbox doet geen garanties omtrent de inhoud van de website en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gedrag van Gebruikers op of buiten de website.

Artikel 4 Inschrijving en Account
1. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van Buurtbox dient een account te worden aangemaakt op de website onder opgave van de gevraagde gegevens.
2. Ten behoeve van de account wordt een wachtwoord aan de Gebruiker verstrekt. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord en vrijwaart Buurtbox voor ieder gebruik van het account. Buurtbox aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onrechtmatig gebruik van een account.

3. Buurtbox is gerechtigd aanvragen tot het aanmaken van een account zonder vermelding van redenen te weigeren.

Artikel 5 Gebruik van cookies

Om  toegang te geven tot de site en het inloggen gemakkelijk te maken gebruikt Buurtbox cookies. Dit zijn kleine bestandjes die op de computer worden opgeslagen en die gegevens van de bezoeker van onze site vastleggen. Dankzij een cookie is het mogelijk om altijd ingelogd te zijn als je onze site bezoekt. Voor dit automatisch inloggen dien je tijdens het inloggen een vinkje te plaatsen bij het veld 'Gegevens onthouden'. Daarnaast wordt een cookie gebruikt voor de registratie van klikgedrag op onze site.

Wanneer je het gebruik van cookies wilt uitschakelen, kun je je browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd, of dat wordt aangegeven wanneer er cookies worden verzonden. Houd er rekening mee dat bepaalde delen van de site mogelijk niet goed functioneren als je geen cookies accepteert.Artikel 6 Gebruik van Diensten en verstrekking van informatie

1. De Gebruiker staat in voor de correcte verstrekking van gegevens omtrent het aanbieden of uitvoeren van de Dienst.

2. Gebruikers kunnen geen rechten ontlenen aan het aanbod van een bepaalde Dienst.

3. Een aanbod of verzoek tot het verrichten van bepaalde diensten dient te worden geplaatst op de wijze als door Buurtbox op de website bepaald en onder vermelding van de op de website gevraagde gegevens.

4. Gebruikers houden zich aan de Privacy en Spelregels en aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

5. Gebruikers plaatsen geen materiaal op de website dat in strijd is met deze Algemene Voorwaarden of enigerlei wet- en regelgeving.

6. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de website gepubliceerde gegevens.

7. Buurtbox behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker verstrekte informatie te wijzigen of te verwijderen.

8. Afspraken tussen Gebruikers komen tot stand op basis van vrijwilligheid en vrijblijvendheid. Buurtbox is bij deze afspraken geen partij: zij heeft slechts een faciliterende rol en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid dienaangaande.

9. Het is Gebruikers niet toegestaan persoonsgegevens van medegebruikers te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze zijn verstrekt. Onder onrechtmatig gebruik wordt bijvoorbeeld verstaan het aanleggen van commerciële emaillijsten.

10. Buurtbox behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen indien Gebruikers zich schuldig maken aan onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens van medegebruikers van de website.

 

Artikel 7 Verzamelen bezoekersinformatie

Buurtbox verzamelt bezoekgegevens, zoals o.a. het IP-adres, gegevens over de browser, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser verstuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, en om de veiligheid van de site te bewaken. Buurtbox koppelt deze gegevens niet aan de hierboven genoemde persoonlijke informatie.


Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website behoren uitsluitend toe aan Buurtbox met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruiker is aangeleverd in verband met het aanbieden van diensten.
2. Het is de Gebruiker niet toegestaan de website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Buurtbox, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Buurtbox, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiele gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
3. De Gebruiker garandeert dat de door hem op de website geplaatste informatie, waaronder begrepen het aanbod of verzoek tot het verrichten van bepaalde sociale diensten, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart Buurtbox volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.


Artikel 9 Privacy

1. Buurtbox verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
2. Op in het vorige lid van dit artikel genoemde verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van Buurtbox van toepassing.

Artikel 10 Uitsluiting
Buurtbox behoudt zich het recht voor om de Gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de website, door onder meer zijn account te blokkeren en/of te verwijderen indien:
a.  de Gebruiker in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving;

b.  de Gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
c.  de Gebruiker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden.

d.  de Gebruiker in strijd handelt met de privacyregels.

Artikel 11 Buitengebruikstelling wegens onderhoud
Door het wegens onderhoud, aanpassing of moderatie (tijdelijk) buiten gebruik te stellen van de website ontstaat geen recht op schadevergoeding jegens Buurtbox. 


Artikel 12 Overmacht
Buurtbox is niet gehouden tot de nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Buurtbox gebruikt maakt.

Artikel 13 Aansprakelijkheid Buurtbox

1. Iedere aansprakelijkheid van Buurtbox is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voorzover, om welke reden dan ook, geen betaling uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 500,-.

2. Buurtbox is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Buurtbox. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Buurtbox te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Buurtbox wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van dergelijke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan. Gebruiker is, indien hij overweegt Buurtbox aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met Buurtbox in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkstelling overgaat.
3. Iedere aansprakelijkheid van Buurtbox voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Buurtbox niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.

Artikel 13 Verwijzingen naar andere sites
De website bevat verwijzingen (hyperlinks, banners of buttons) naar de websites van derden. Buurtbox is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Artikel 14 Website, Beveiliging
1. Buurtbox is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van haar website. Buurtbox kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen er aan de informatie op de pagina's van onze website geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Buurtbox geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

2. Buurtbox spant zich naar alle redelijkheid in de ten behoeve van haar Website gebruikte systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Buurtbox legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de huidige stand der techniek.

3. Het technisch functioneren van de (breedband)verbindingen valt onder het risico van de exploitant van de (breedband)verbinding. Buurtbox aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit de verplichtingen van de (breedband)leverancier.

4. Tevens is Buurtbox niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Buurtbox die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Buurtbox in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site, onze diensten of het gebruik van de aangeboden informatie, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Artikel 15 Melding van misbruik op de website
Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde informatie op de website onrechtmatig is of in strijd met de privacy of algemene voorwaarden dan kan hij dit aan Buurtbox melden door middel van de daartoe bestemde button op de website. Aan de hand van de door deze Gebruiker op te geven gegevens zal Buurtbox de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door Buurtbox gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Buurtbox worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Gebruiker Buurtbox voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Buurtbox lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 16 Klachten over Diensten

Het emailadres voor klachten over Diensten is: info@buurtbox.nl

Indien je van mening bent dat bepaalde informatie op de website in strijd is met jouw rechten of op een andere manier onrechtmatig is dan kun je daarover een klacht indienen via de desbetreffende button op de website of via de op de website vermelde contactgegevens.

Indien Buurtbox meerdere malen (terechte) klachten krijgt over informatie die op de website zijn geplaatst door een gebruiker, dan kan dit leiden tot verwijdering van de desbetreffende account.

Klachten over de uitvoering van de Diensten moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Buurtbox, nadat de Gebruiker de gebreken heeft

geconstateerd.

Bij Buurtbox ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Buurtbox binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 17 Wijziging van de algemene voorwaarden

1. Buurtbox behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen danwel in overeenstemming te brengen met op dat moment geldende wet- en regelgeving.

2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd.

 

Artikel 18 Gedeeltelijke ongeldigheid

Mochten delen van deze voorwaarden nietig of vernietigd of anderszins ongeldig zijn, dan blijven de overige (delen van) bepalingen onverminderd gelden. De overige voorwaarden dienen dan zo gelezen en geïnterpreteerd te worden dat de strekking van de voorwaarden en in het bijzonder van de ongeldige delen wordt bereikt.

 

Artikel 19 Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van belanghebbenden uit welke hoofde ook jegens Buurtbox in verband met het verrichten van werkzaamheden door Buurtbox in ieder geval na één jaar (twaalf maanden) na het moment waarop belanghebbenden bekend werden of redelijkerwijs bekend konden zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht en forumkeuze

  1. Van toepassing is uitsluitend Nederlands recht.

  2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Buurtbox is gevestigd. Buurtbox heeft het recht om ook de bevoegde rechter van de woon/vestigingsplaats van de Gebruiker te adiëren.

 

Haren 2016